Проекти

Проект „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма“

Проектът „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма” се изпълнява от Българската Асоциация на туристическите агенции по Оперативна програма „Регионално развитие” - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008  “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”, приоритетна ос 4: “Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2. “Междурегионално сътрудничество”.

Цел на проекта

Обща цел на проекта е: Насърчаване обмяната на добри практики и ноу-хау между община Ямбол и провинция Катания в развитието на туризма на базата на културните и природните ресурси на двата региона.

Специфичните цели на проекта са:

 • Установяване и развитие на партньорство между община Ямбол и провинция Катания за обмяна на ноу-хау, знания и експертиза в провеждането на местна и регионална туристическа политика.
 • Намиране и прилагане на нови политики и практически решения за преодоляване изоставането в развитието на туризма в района на Ямбол и маркетинга на дестинацията на базата на постиженията (benchmarking) на провинция Катания.
 • Повишаване знанията и уменията на общинската администрация, НПО и бизнеса от Ямбол и региона за прилагането на нови политики и практики.

Място на изпълнение

Община Ямбол

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целевите групи на проекта са както следва:

 • Ръководството и общинската аминистрацията на Ямбол и съседните общини.

 • Представители на местни неправителствени организации и бизнеса

 • Туроператори – членове на БАТА

Основни дейности:

 • Подготовка за изпълнение на проекта

 • Провеждане на два обучителни семинара «Политика на управление на културните и природни атракции за успешното развитие на туризма» и «Изграждане на успешни партньорства за маркетинг на дестинацията»

 • Анализ на добрите практики и постижения (benchmarking) на провинция Катания в областта на културния туризъм и разработване на модел за внедряването им в политиката и практиката на община Ямбол.

 • Учебно посещение на български представители в провинция Катания

 • Разработване на стратегия и маркетингова програма за развитието на културния туризъм в община Ямбол.

 • Изпълнение на иновационни пилотни проекти за маркетинг на дестинацията

 • Инфо тур в Ямбол и региона за туроператори

 • Провеждане на заключителна конференция

 • Осигуряване на информация и публичност

 • Отчитане, вътрешен контрол и одит на проекта


Проект: „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма” осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/006 

ee